Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Stránka

Vážení, byl bych rád, aby nás občany seznámila obec s výsledky hlukových a emisních studií na Pražské, včetně intenzit dopravy. Mimo jiné jsou u pošty vyjeté koleje hluboké 15 cm , takže prosím o info, kdy se bude pokládat nový asphalt, protože pokud jsou peníze na rekonstrukce přechodů, tak se jistě najdou I peníze na rekonstrukce povrchů.

Hluková ani speciální emisní studie nebyly na ulici Pražská prováděny. Pouze k žádosti o dotaci na komunální zametací stroj muselo být doloženo množství prachových částic z vozovek dle údajů o denním počtu vozidel, projíždějících ulicemi Pražská, Kladenská,Roztocká a Svrkyňská. Zpracovatel vycházel z celostátního sčítání dopravy v roce 2010 a dopravního průzkumu, provedeného obcí. Tato Studie proveditelnosti je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři starostky. Co se týká stavu vozovek II. a III. třídy, ( např. u pošty ) tyto jsou v  majetku kraje, jejich oprava je tedy povinností kraje, nikoliv obce. Obec nemůže spravovat cizí majetek. Bezpečnostní opatření na těchto komunikacích nebo podél komunikací( ostrůvky na přechodech, nové osvětlení, bezbariérové chodníky ) provádí obec se souhlasem KSÚS, kraje a s přispěním dotace SFDI. Dotace na rekonstrukci povrchů silnic II. a III. třídy ( v případě naší obce ulice Pražská, Svrkyňská, Roztocká, Kladenská a Podmoráňská) může získat pouze Středočeský kraj.

   

Věra Čermáková, 12. 8. 2015
Připadá vám normální, že u zrekonstruované čistírny odpadních vod, jste nebyli schopni ani udělat pořádné trávníky či jinou zeleň. Styďíte se za to paní starosko, vůbec vám to nevadí?!

Finální úprava areálu je dle smlouvy v povinnostech realizační firmy, tedy firmy POHL CZ,a.s., nikoliv obce. Čistírna odpadních vod je zatím ve zkušebním provozu, areál se bude ještě upravovat. Jistě uznáte, že setí travin a výsadba dřevin v tomto teplém počasí a bez dostatku vláhy by nebylo vhodné. Vysetí trávy je plánováno na měsíc září. 

 

Věra Čermáková, 12. 8. 2015
Dobrý den, nejedná se sice o dotaz, ale o reakci na kritiku Přílepského zpravodaje. Osobně jsem s jeho formátem i obsahem spokojena. Vždy je možné zlepšovat, ale s ohledem na velikost obce si myslím, že zpravodaj není zase tak špatně udělaný, jak si myslí pisatel/ka přede mnou. Já osobně jsem se zpravodajem strávila příjemné chvíle u kávy :-). Mimochodem je docela s podivem, že někdo, kdo je schopen napsat "kanály umožňovali" si dovolí o jiných tvrdit, že ničí kulturu tištěného slova. Těším se na další zpravodaj Ivana Kudry

-

28. 7. 2015
Dobrý den, mám dotaz ohledně Přílepského zpravodaje. Jaké jsou finanční náklady na zpravodaj? Byla vypsaná veřejná soutěž na výrobu? Proč se na to ptám? Je to ostuda, když obec neumí udělat zpravodaj (ostatně je to vizitka vedení) ani na úrovni studentských novin, typografická pravidla neznají, editor je někdo kdo neumí pracovat s textem a grafika neexistuje (pokud si někdo nemyslí, že je to co nejvíce druhů písem a barev!) Fotografie jsou víc než amaterské. Ničíte kulturu tištěného slova. A hloupé odpovědi je to jenom zpravodaj neberu, i dopis, tiskova zpráva, pozvánka mají svá pravidla atd.. Pokud je neznáte máte mezery ve vzdělání. Pro spoluobčany, které by papírová katastrofa zajímala podrobně dam fotografie s ukázkou a rozborem na FB stránky ProPřílepy, protože tato obec evidentně odmítá komunikační kanály, které by umožnovali zpětnou vazbu a nejsou pro ni redigovatelné, což je vždy podezřelé, nedemokratické a v dnešní době nevídatelné, přijde mi, že "informovat" je pro toto vedení ideální..jako v jedné pisničce: Nikdo nic nepochopí. Nikdo se nic nedoví.

Přílepský zpravodaj není dokonalý, plní však funkci, která je úkolem obecního periodika. Informuje o dění, dává slovo spolkům a zájmovým organizacím a podle manuálu pro přípravu obecních zpravodajů dává přednost fotografiím, na kterých se občané poznají, před fotografiemi profesionálních fotografů. Občané jsou ve zpravodaji vyzýváni, aby přispěli svými názory, zážitky a zkušenostmi k jeho přípravě.
Obec v žádném případě neodmítá zpětnou vazbu, o čemž svědčí i Váš příspěvek a naše odpověď na něj. Každý občan může získat informace na zasedání zastupitelstva, elektronickou poštou či přímo na obci.

24. 7. 2015
Proč nemá starostka a mistostarosta na web strankach uvedený životopis (jako volič chci vědět co jsou zač?)

Na webových stránkách naší obce nejsou životopisy zastupitelů, pokud by Váš zájem o podrobnější informace trval, můžeme Vám s panem místostarostou žádané informace poskytnout elektronicky či osobně.

24. 7. 2015
Hezký den. Děkuji za přehledný diagram rozpočtu obce na těchto stránkách. Mám k němu dva dotazy: 1. Z jakého důvodu je skutečný rozpočet vyšší než ten schválený? 2. Výdaje jsou přibližně o čtvrtinu vyšší než příjmy. Z čeho se tento deficit hradí? Děkuji.

1. Schválený rozpočet je rozpočet, který byl schválen zastupitelstvem obce
jako základní, tedy při schvalování rozpočtu obce na daný rok. Skutečný
rozpočet je rozpočet, který obsahuje základní rozpočet a navíc jsou do něj i
zahrnuty rozpočtové opatření, které jsou schvalovány zastupitelstvem v
průběhu roku, na který je základní rozpočet schválen. Tyto rozpočtové změny
jsou reakcí správce rozpočtu zejména na vývoj rozpočtu na daný rok nebo na
požadavky začlenění finančních prostředků na investice, které nebyly při
tvorbě základního rozpočtu předpokládaly,avšak vývoj činností na obci ukázal
potřebu jejich začlenění do rozpočtu a jejich realizaci.
2. Schodek rozpočtu může být řešen úvěrem, nebo pokrytí přebytkem
hospodaření obce z minulých let. Letošní schodek je pokryt přebytkem
hospodaření obce z minulých let. Schodek je způsobem realizací mnoho
investičních akcí, které byly dlouhodobě připravovány.

Tomáš Hošek, 21. 7. 2015
K mému dotazu ohledně poplatku za přihlášení k trvalému pobytu - 1) ptal jsem se, proč musím předládat vypis z katastru nemovitostí, když se uřednice může podívat do katastru sama a pokud to neumí, zda je k tomu vyškolíte. Taková je praxe na jiných OÚ, např. v Černošicích. Na úřadě je CZECHPOINT, lze tedy takovéto informace ověřovat přímo úředníkem. To je podstata mého dotazu bez ohledu na to, o jaký úkon se jedná. 2) Jednalo se o přihlášení nájemníka nemovitosti k trvalému pobytu. V tomto případě jsem svůj souhlas potvrzoval nájemní smlouvou, kde je toto explicitně uvedeno a navíc svojí osobní přítomností, což jsem stvrdil podpisem na evidenčním listě. Moji totožnost si úřednice ověřila dle OP.K záměně ani omylu tak docházet nemohlo, protože si pracovnice může ověřit v evidenci obyvatel, že jsem tam již hlášen k trvalému pobytu a musel jsem tedy již dříve předložit platný výpis z katastru nemovitostí. 3)Dále v úkonu (tedy k vlastnímu přihlášení k trvalému pobytu), který zmiňuji, nehraje žádnou roli, zda je nebo není cizím statním příslušníkem. Tedy znovu se ptám - změní úřad přístup k tomuto úkonu (případně i k jiným) a úředník si sám ověří údaje z registrů aniž by vyžadoval od žadatele úřední, často placená potvrzení?

V bezplatném náhledu do katastru není majitel uvedený s rodným číslem, tudíž může dojít k nesrovnalosti. Pokud by zaměstnankyně nahlédla do Czechpointu, je tento úkon zpoplatněn jako pořízení výpisu. Údaj v OP dokazuje Váš trvalý pobyt, nikoliv vlastnictví nemovitosti. Pravděpodobně jste již někdy výpis z katastru na evidenci obyvatel předložil, ale ze zákona by výpis neměl být staršího data. Také občanství hraje roli, ohlašovny přihlašují k trvalému pobytu pouze občany ČR. Pro lepší informaci, prosím, nahlédněte do sekce webu obce Potřebuji si vyřídit.

Věra Čermáková, 16. 7. 2015
Dobrý den, obracím se na vás jakožto na zřizovatele základní školy s dotazem ohledně školní družiny. Dle informací, které děti písemně obdržely, hrozí aktuálně nepřijetí dětí od třetí třídy do družiny. Při současném provozu v okolí školy je nemyslitelné, aby škola situaci neřešila a dala od problému ruce takzvaně pryč. Domnívám se, že v obci, ve které drtivá většina rodičů dojíždí za prací do Prahy, by se mělo počítat s vysokým zájmem o družinu a včas udělat taková opatření, která povedou ke zvýšení kapacity. Prosím o informaci jaké opatření zřizovatel - Obec Velké Přílepy v tomto případě přijme. Velice děkuji, s pozdravem Jitka K.

Dobrý den, o této neblahé situaci jsme již mluvila s paní ředitelkou. Převis dětí ze třetí třídy, které by nemohly navštěvovat družinu, není velký. Doufám, že přes prázdniny toto společně vyřešíme. V této situaci by pomohla loajalita rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené, či mají jiný způsob hlídání dítěte, s pracujícími matkami, aby mohly být umístěny především děti zaměstnaných matek.  

Věra Čermáková, 16. 7. 2015
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je možné,že vězenkyně jsou mimo cely téměř celý den a zejména v letních měsících jejich hlasité pokřikování a chychotání které ruší jinak poklidnou čast obce.Mám se se stížností obrátit na věznici?A druhá otáka, kdy a jestli se začne stavět mezi věznicí a ulicí Sportovní?Děkuji za odpovědi

Dobrý den, Vaši stížnost ohledně chování vězenkyň adresujte, prosím, na Vazební věznici Ruzyně, Staré nám. 3, Praha 6, případně na věznici ve Velkých Přílepech. Obec nemůže nikterak ovlivnit denní režim vězeňkyň ani jejich hlasové projevy. Z Vaší zprávy také není jasné, kde máte adresu trvalého pobytu a kde jste tedy rušeni. Stavba v lokalitě mezi firmou Bláha a Sportovní ulicí je zatím ve stadiu studie. Nejdříve musí být dokončen územní plán obce.    

Věra Čermáková, 16. 7. 2015
Chtěla bych poděkovat všem,kdo se podíleli na sobotním dni pro děti u rybníka... nové atrakce,nové úkoly,nová témata...hezké !! Dcerka byla nadšená :) hlavně z ceny :) děkuji Věra Řezaninová

Děkujeme za milou reakci, jsme rádi, že se akce líbila :-)

29. 6. 2015

Stránka

A picture