Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok 

Stránka

Dobrý den, jménem rodičů dětí ze zelené tř.MŠ-Jablíčko děkujeme paní učitelce Ludmile Křížové za její práci,velmi hezký přístup k dětem, bezvadné besídky a každodenní úsměv na rtu.Informaci o "vánočním dárku" v podobě výpovědi se k nám od vedení školky vůbec nedostala a tak využíváme alespoň tuto formu k vyjádření toho, že rodiče a děti si jí váží a velmi nás její odchod mrzí. Vedení školky bychom se rádi zeptali, jaký důvod byl tak vážný pro neprodloužení smlouvy kvalitnímu člověku s aprobací, výtvarným vzděláním a výrobky dětí, za které by se nemusel stydět ani žák druhého stupně ZŠ. Pokud se toto děje, tak poskytování náborového příspěvku 10 000kč postrádá smysl. Paní Křížové přejeme jen to nejlepší a zaměstnání, kde její kvality ocení. Za rodiče Ivona Peške

Paní učitelka měla pracovní smlouvu na dobu určitou a ta ji koncem roku vypršela, Nejedná se tedy o výpověď, ale o neprodloužení smlouvy. Důvody, které k tomu vedení MŠ vedly, nemohou být veřejně prezentovány.

Věra Čermáková, 11.01.2017
Dobrý den, chtěl bych se, kdo má na starost posyp chodníků/ komunikací v lokalitě H-system na "kopci" ulice Okružní, Dvořákova apod. Děkuji

Dobrý den, ze zákona odpovídá majitel pozemků, ale údržbu provádí obec, v době kalamity je smluvně zajištěna společnost Agrivep, a.s.

Věra Čermáková, 09.01.2017
Dobrý den, budou na stránkách obce, jako v minulosti, zveřejněny termíny plesů pořádaných v prvním pololetí roku 2017 ve Velkých Přílepech? Děkuji.

Přehled plesů a jiných kulturních akcí naleznete v novém čísle zpravodaje. Na webu obce budou jistě na přání pořadatele umístěny plakáty.

Věra Čermáková, 09.01.2017
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li je vyhláškou obce řešena povinnost mít při pohybu v obytné části psy na vodítku? Děkuji za odpověď.

Venčení zvířat ošetřuje vyhláška č.1/2004, ve které je uvedeno:

Venčení zájmových zvířat na katastru obce je přípustné za předpokladu:

-pes bude opatřen obojkem, známkou a vodítkem
-osoba doprovázející zvíře bude dbát na to, aby nedocházelo k poškozování a znečišťování veřejného prostranství a veřejných zařízení (dojde li přesto k znečištění okamžitě odstraní jeho exkrementy)

Věra Čermáková, 02.01.2017
kdy bude uklizen nepořadek před domem28 akolik se z toho platí

Majitel domu byl vyzván k odstranění nepořádku s termínem. Pokud neodstraní do termínu, bude mu vyměřena pokuta a věci budou odstraněny na jeho náklady.

Věra Čermáková, 11.12.2016
Dobrý den, dnes se bude ve Statenicích projednávat územní plán a s překvapením jsme zjistili,že Statenice navrhují trasu obchvatu II/241-mapa je na str.95 mezi Velk.Přílepy a Úholičkami.Bude někdo z obce hájit zájmy občanů Velkých Přílep na této schůzi?Děkuji.AČ

Dobrý den,
1. veřejné projednávání územního plánu obce Statenice již proběhlo 17.10.2016. Za obec Velké Přílepy mimo několika občanů se zúčastnila i paní starostka s panem místostarostou. V reakci na toto projednávání obec Velké Přílepy zaslala několik námitek k tomuto návrhu ÚP, včetně vámi zmiňovanému obchvatu II/241. Tento obchvat je veden po katastrech okolních obcí, které s tímto obchvatem ve svých ÚP nepočítají. Obec Velké Přílepy s touto stavbou nesouhlasí a neuvažuje tento "nápad" zohlednit ve svém územním plánu.

S pozdravem

Tomáš Hošek, 02.12.2016
Prosím o vysvětlení proč obec kupuje dům čp 130 za 8.4 mil. Kč? S jakým veřejně prospěšným záměrem? Kolik činí odhad hodnoty této nemovitosti?

Obec kupuje dům č.p. 130 za cenu 8.400.000 Kč. Znalecký posudek hovoří o ceně 10 769 990 Kč. Důvody, proč se obec rozhodla pro koupi této nenovosti, jsou dva : obec potřebuje nové prostory např. pro umístění nové kapacitně vyhovující školní kuchyně, prostor pro klubovou činnost, pro rozšíření obecního úřadu, prostory bychom rádi nabídli např. i dětskému lékaři apod. Budova čp. 130 tvoří nedílnou součást centra obce. Obec se obávala, že budova ( ve své podstatě velmi hezká a kvalitně vystavěná) bude v budoucnu chátra a hyzdit centrum obce, či bude zakoupena pro účel, který by nebyl ve prospěch občanů naší obce. Jakou bude plnit funkci v budoucnu bude výsledkem jednání zastupitelů, projektantů, architektů apod. Rekonstrukce budou probíhat postupně dle finančních možností obce. Plánujeme, že obec rekonstrukci zahájí výstavbou školní kuchyně.

Věra Čermáková, 02.12.2016
Vážený pane Hošek, děkuji na odpověď k stavu schvalování územního plánu obce (UP). Na základě informací, které jsou zveřejněny v Přílepském zpravodaji 4/2016 kde uvádíte, cituji „O přeložce II/240 se jedná již desetiletí. Je to veřejně prospěšná stavba Středočeského kraje, která má i podporu ministerstva dopravy. Slibujeme si od ní především přesun tranzitní dopravy z obce a zklidnění centra obce. Přeložka byla předmětem mnoha někdy hodně tvrdých jednání. Poslední z nich řešila umístění této komunikace. Výsledem je navržená trasa dále od zástavby naší obce, než bylo v původním návrhu. Tento koridor bude zanesen do územního plánu.“ 1) Můžete zveřejnit mapku kde je tento koridor zakreslen dále než je v současně dostupných podkladech k UP na http://www.velke-prilepy.cz/uzemni-plan/, kudy vlastně tedy vede? 2) Proč je tento koridor je stále součástí UP obce, když byl tento koridor rozhodnutím soudu v úseku Tuchoměřice (R7) - Tursko ZRUŠEN? Cituji z webu Středočeského kraje (https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje): „„Koridor silnice II/101 a II/240: úsek Tuchoměřice (R7) - Tursko". Krajský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 30. března 2015, č. j. 50 A 63/2014 - 45 tuto veřejně prospěšnou stavbu zrušil. Středočeský kraj podal dne 1. 7. 2015 do rozsudku Krajského soudu v Praze kasační stížnost. Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 4. 9. 2015 č. j. 4 As 153/2015 - 60 tuto kasační stížnost zamítl.“ Děkuji za odpovědi. Petr Špindler

Dobrý den,
1. mapu finálního vedení koridoru bohužel nemohu zveřejnit, jelikož finální podoba koridoru nebyla Středočeským krajem doposud oficiálně zveřejněna. Výsledkem jednání obcí a Středočeského kraje bylo mimo jiné příslib úprav v ulici Kladenská, ale hlavně posunutí koridoru této přeložky dále od zástavby naší obce a to na střed vzdálenosti mezi obytnými domy obce Velké Přílepy a Svrkyně. Fyzicky se jedná o oddálení od obce o desítky metrů od původního koridoru. Zastupitelé obce dlohodobě souhlasí s přeložkou II/240, jelikož tato stavba výrazně ulehčí dopravě v naší obci. Hlasy některých zastupitelů vést přeložku mimo katastr obce Velké Přílepy je v tomto ohledu pouze populistické. Jiné řešení nemá a nemělo šanci na úspěch.
2. Návrh ÚP má své pravidla. Změny mohou být prováděny v tomto případě na základně připomínek a námitek po společném či veřejném projednávání. Zastupitestvo nemůže svévolně měnit tento návrh, který odpovídá schválenému zadání. Ano, máte pravdu, v součastné době tato komunikace není uvedena v ZUR SČK. Avšak SČK intenzivně na tomto projektu pracuje a do ZUR se v nejbližších měsících vrátí. Situaci jsme několikrát konzultovali na SČK, kde doporučují zanechat tuto komunikaci v návrhu územního plánu. V případě vypuštění bychom museli následně řešit změnu ÚP,což jsou opět další náklady, kterým v tomto případě lze předejít ponecháním přeložky v návrhu ÚP.

S pozdravem

Tomáš Hošek, 09.11.2016
Dobrý den, pokud tento kos u cukrářství není v majetku obce, proč byl odříznut a pracovní četa ho odvezla? Díky Makal

Dobrý den, pane Makale, je pravda, že jsem se zprvu domnívala, že koš je Váš a patří k zařízení cukrárny. Následně jste mě ubezpečil, že koš patří obci a vzhledem k tomu, že byl již starý a zrezivělý, tak jste jej z vlastní iniciativy natřel. Máte naprostou pravdu, koš je již ve špatném stavu a tak jej zaměstnanci technických služeb odstranili a bude v budoucnu nahrazen košem novým.?
S pozdravem

Věra Čermáková, 09.11.2016
Dobrý den, v září měla být vydána vyhláška o Veřejném projednávání návrhu Územního plánu. Byla již vydána? Pokud ano, kde ji najdu? Pokud ne, kdy předpokládáte její vydání a kdy bude možno se k UP vyjadřovat? Děkuji. Petr Špindler

Dobrý den,
Ano, máte pravdu, že časový harmonogram projednávání ÚP předpokládal vydání vyhlášky o Veřejném projednávání návrhu územního plánu na září 2016. Zastupitelstvo obce se však rozhodlo v červenci 2016 rozporovat stanovisko Životního prostření SČK, což do celého harmonogramu přináší zpoždění. Aktuálně čekáme na vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj. Více se dovíte v posledním obecním zpravodaji. Aktuální odhadovaný termín Veřejného projednávání je leden - únor 2017. Bohužel.
S pozdravem

Tomáš Hošek, 08.11.2016

Stránka

A picture