Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Referent / Referentka Stavebního úřadu

Starostka Obce Velké Přílepy oznamuje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“),

vyhlášení

veřejné výzvy k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pracovní pozici

referent/referentka Stavebního úřadu.

 

Druh práce: referent/referentka Stavebního úřadu

Popis pracovní pozice: zajišťování všech odborných agend na úseku stavebního řádu v souladu se stavebním zákonem a dalšími právními předpisy

Místo výkonu práce: území správního obvodu Stavebního úřadu Velké Přílepy      

Pracovní poměr na dobu: neurčitou

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru (§ 4 Zákona):

 • státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka

Požadavky na zájemce:

 • splnění kvalifikačních požadavků podle § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, tedy:
 1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
 • velmi dobrá uživatelská znalost digitálních technologií
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) v oboru vítána
 • organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost samostatného vedení svěřené agendy a jednání s občany
 • přesnost, pečlivost, dobré vyjadřovací schopnosti jak v mluveném, tak písemném projevu
 • řidičský průkaz skupiny „B"

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu zájemce nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce je třeba připojit:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech zájemce týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis.

Odměňování:

10. platová třída podle nařízení vlády nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • možnost občasné práce z domova
 • možnost zkráceného pracovního úvazku
 • možnost získání praxe v oboru
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na dovolenou
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
 • náborový příspěvek 35 000,-Kč (na základě smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku při závazku setrvání v pracovním poměru po dobu minimálně 2 let).

Lhůta pro podání přihlášky (se všemi požadovanými doklady): do 28.6.2024.  

Způsob podání přihlášky Obci Velké Přílepy (místo a adresa):

 • e-mailem na adresu elektronické podatelny Obce Velké Přílepy podatelna@velke-prilepy.cz; do předmětu emailové zprávy je třeba uvést „VŘ referent/referentka SÚ“, nebo
 • prostřednictvím datové schránky Obce Velké Přílepy – ID DS: qj4efnb; do předmětu datové zprávy je třeba uvést „VŘ referent/referentka SÚ“, nebo
 • poštou v uzavřené obálce označené „VŘ referent/referentka SÚ“ na adresu Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, nebo
 • osobně v uzavřené obálce označené „VŘ referent/referentka SÚ“ do podatelny Obecního úřadu Velké Přílepy na adrese Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy.

Informace o zpracování osobních údajů:

Obec Velké Přílepy, IČ: 00241806, se sídlem Pražská 162, 25264 Velké Přílepy, jakožto správce osobních údajů, informuje podle čl. 13 nařízení EU a Rady č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) zájemce jako subjekty údajů, že zpracovává shora uvedené osobní údaje zájemců zákonným způsobem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR a je ke zpracování oprávněna podle ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše pro splnění právní povinnosti správce dané ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje zájemce uchovává správce po dobu 5 let od ukončení procedury podle této veřejné výzvy pro účely právních zájmů obce v případě sporů ohledně průběhu výběrového řízení.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Bc. Jitka Strážnická (kontakty: tel.: 770 160 548, e-mail: jitka.straznicka@innone.cz).

Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: Ing. Kamila Handlová, starostka Obce Velké Přílepy, e-mail: starosta@velke-prilepy.cz, tel.: 739 692 232.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců a/nebo kdykoliv zrušit výše uvedenou veřejnou výzvu.

Ing. Kamila Handlová,

starostka Obce Velké Přílepy

Inzerát ve formátu PDF 

Mohlo by vás zajímat: