Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Dotazy občanů

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Poplatek za komunální odpad bude zveřejněn po prosincovém jednání zastupitelstva obce. Poplatek za psa na rok 2023 zůstává stejný. 

Radka Linhartová, 9. 12. 2022

sběr nebezpečného odpadu probíhá v obci dvakrát ročně. Většinou souběžně s velkoobjemovým odpadem a nebo v jiném, dopředu hlášeném termínu. Informace obec zasílá SMS zprávou, pokud máte registrovaný kontakt v MUNIPOLISu (mobilní rozhlas). Informace o sběru je také na webových stránkách obce a plakátech. Aktuální termíny jsou 29. října a 5. listopadu 2022 v dopoledních hodinách.

 

 

Tomáš Hošek, 10. 10. 2022

Dobrý den,

vybrané finanční prostředky jsou příjmem obce. Nelze konkrétně říci, k čemu právě Vámi zaslané finanční prostředky budou využity. Obecně lze říci, že finance získané z příjmu daní z nemovitostí jsou použity na služby, které poskytuje obec občanům.  Jako je například provoz a obnova veřejného osvětlení, provoz hromadné dopravy, údržba a obnova zeleně v obci a podobné služby, které občané berou jako samozřejmost. Dovoluji si upozornit, že obec razantně nezvýšila tuto daň. Pouze zvýšila jeden z koeficientů z hodnoty 1 na 2 z celkově 5 stupnicové škály. Daň z nemovitosti obec dlouhodobě drží na velmi nízké úrovni s ohledem na okolní obce. 

Tomáš Hošek, 17. 6. 2022

Dobrý den,

při postupné obnově veřejného osvětlení je počítá s výměnou nevhodných všesměrových  svítidel.

Tomáš Hošek, 13. 6. 2022

Dobrý den, zastupitelstvo obce odsouhlasilo výstavbu skateparku před více než rokem. Bohužel, vše se zastavilo na vhodném pozemku. Paní zastupitelka Válková toto vzala na sebe a slíbila, že najde vhodný pozemek. Bohužel, do dnešního dne se jí to zřejmě nepodařilo.  Jinak není pravdou, že pro děti nic v obci neděláme, za poslední léta vznikla tři dětská hřiště, pro starší děti cvičební sestava, byl vybudován polyfunkční dům pro mimoškolní činnosti, připravujeme výstavbu multifunkčního venkovního hřiště.

Věra Čermáková, 16. 5. 2022

Dodavatel stavby, který se stal vítězem výběrového řízení pro stavbu tělocvičny, vymezil plochu k budoucí stavbě. Z technických důvodů však ještě nedošlo k předání staveniště. Obec s dodavatelem intenzivně komunikuje. 

6. 5. 2022

Systém, který využívá Obecní policie, je plně pouze v její kompetenci. Dle informace velitele OP pokud byl přestupek spáchán a systémem dle platných právních norem zaznamenán, dojde k zaslání výzvy k podání vysvětlení dle §11 zákona 553/1991 Sb o obecní policii, a to majiteli vozidla dle registru. Nedojde tedy k zaslání pokuty, jak to bývá při plně automatizovaných systémech, např. v Praze. 

Ve Vašem případě je tedy nutné v tomto případě informovat majitele vozidla o možném spáchání přestupku a v ten případě obdržení výzvy předá potřebné informace o řidiči v době spáchání přestupku. Na základě tohoto dojde k následnému vyřešení přestupku. Vlastník v tuto chvíli nebude potrestán.

Vrch. kom. Martin Ventura, 4. 4. 2022

Dobrý den,

Poslední 2 sezony se obec snažila zachovat svoz bioodpadu ve formátu červených biopopelnic. Bohužel situace již byla velmi neúnosná a to zejména nerespektování pravidel ze strany některých občanů. Což vedlo k tomu, že obrovské množství daného odpadu nebylo považováno za bioodpad ale za komunální odpad.  Viz mnoho fotografií, které jsme již mnohokrát zveřejnili.  Práce na zahradě můžete samozřejmě dělat kdykoliv. Pro likvidaci bioodpadu můžete využít komposter,  či vlastní biopopelnici se svozem.  Bezplatně pak lze bioodpad odvést do zahradnictví Jena (pondělí - pátek), nebo využít kontejnery na bioodpad, které budou v Kladenské ulici k dispozici v neděli 9 – 11h a ve středu 15 – 17 hodin.

Tomáš Hošek, 25. 3. 2022

Obec využívá mnoho různých způsobů informování občanů. Od nástěnek, webových stránek, facebooku, tištěných periodik, mobilních aplikací či zpráv SMS. O zasílání osobních dopisů obec neuvažuje.

Máte pravdu, dětský ani zubní lékař v Přílepech není. Lékárna se neuživila. To ale není jen věc vedení obce.  Základní nákupní možnosti  v obci jsou. Dále v dojížkové vzdálenosti jsou dostatečné nákupní možnosti a v územním plánu se počítá se supermarketem - dokonce ve dvou lokalitách.

Ohledně zastávky Roztocká je již napsalo mnoho – záměrem obce bylo a je zachovat obsluhu této zastávky linkou jedoucí do Prahy, bohužel od 1.4., snad dočasně, se tato obsluha přeruší.  Důvody jsou veřejně známé.

Biopopelnice :  Bezplatně lze bioodpad odvést do zahradnictví Jena (pondělí - pátek), nebo využít kontejnery na bioodpad, které budou v Kladenské ulici k dispozici v neděli 9 – 11h a ve středu 15 – 17 hodin. O důvodech již také bylo napsáno mnoho.

Tomáš Hošek, 25. 3. 2022

Obec neměla na sběrný dvůr vhodné, přiměřeně velké místo. Po skončení sběrny v Kladenské ulici a rozvázání smlouvy o pronájmu se místo uvolnilo. Vybudování sběrného dvora si jednak vyžádá nemalé finance, obec požádá o dotace, a také spoustu povolení např. ze strany stavebního úřadu a životního prostředí.  Do bývalé sběrny lze v tuto chvíli ukládat elektrospotřebiče (tzv. bílé zboží) a bioodpad. Televize a další elektrospotřebiče apod. můžete zdarma odkládat v Roztokách, pokud prokážete, že jste občan Velkých Přílep.  Obec zatím pořádá dvakrát ročně svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu. Dalších celkem 6 využitelných komodit mohou občané ukládat do kontejnerů v hnízdech, malé elektrospotřebiče ve dvoře U Korychů, baterie a světelné zdroje na obecním úřadě.  Nedomnívám se, že by odpadové hospodářství zde bylo omezené, naopak, v porovnání s některými obcemi a některými částmi Prahy máme daleko větší možnosti v ukládání odpadu. Občan se tedy může, pokud chce, chovat ekologicky.

Vera Čermáková, 28. 3. 2022

Mohlo by vás zajímat: