Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín:  16.6.  

Další plánované termíny:    15.9., 3.11., 15.12. 2020

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

  



 

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Seznam dotčených orgánů


 

UtilityReportSlužba UtilityReport umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Všem dotčeným subjektům TI systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům TI rovnou elektronicky odešle.


Přejít na web UtilityReport

 1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (pro všechny rodinné domy)
   
 2. NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
  ( NIPI - Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace české republiky, o.s.)
   
 3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno 27201
   
 4. Městský úřad Černošice, orgán územního plánování, Riegrova 1209, Černošice 252 28
   
 5. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2 :
  • Oddělení životního prostředí:
   1. Vodoprávní úřad, „odděl. vodního hospodářství“ – (zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.)
   2. Orgán ochrany přírody (dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
   3. Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zák.č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů),
   4. Orgán ochrany ovzduší (zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů)
  • Oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti (patří do odboru životního prostředí):

   1. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu („ZPF“) (zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů)
   2. Orgán státních správy lesů (zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů) stavby v ochranném pásmu lesa
   3. Orgán státní správy myslivosti (zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
     
 6. Povodí Vltavy státní podnik závod dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 150 21
   
 7. Doprava na pozemních komunikacích:
  • Měst.úřad Černošice, stavební úřad,odd.dopravy a správy komunikací ,Podskalská 19, Praha 2, 120 00
  • Obecní úřady jednotlivých obcí jako silniční správní orgány pro místní komunikace ve správním obvodu obce.
    
 8. Městský úřad Černošice odbor školství, kultury a cestovního ruchu, památková péče, archeologické průzkumy
   
 9. Česká Inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, odd.ochrany přírody, Dělnická č.p.12 Praha 7, 170 00 (k umisťování velkých staveb)
   
 10. Ochrana ložisek nerostných surovin:
  Obvodní bánský úřad pro území města Prahy a Středočeského kraje, pracoviště Praha, Kozí č.p.4,Praha 1, 110 01,P.O.Box 31,dat.schránka: ixaaduf závazné stanovisko u hloubených studní hlubší než 3m, vrty a protlaky do průměru 0,8m délky nad 30m
   
 11. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 38, Benešov
   
 12. Doprava drážní:
  Pro stavbu na dráze a v ochranném pásmu dráhy: pro územní a stavební řízení vydávají vyjádření, stanoviska : SŽDC a ČD, které zastupuje - Správa dopravní cesty Praha, Nádražní č.p. 3113, 150 05 Praha 5(SDC), tel: 257 318 308, fax: 224 626 405, drážní tel: 9722 26404.
   
 13. Doprava letecká:
  Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6
   
 14. Doprava vodní:
  Státní plavební správa - pobočka Praha, Jankovcova 4, PO BOX 28, 170 04 Praha 7, tel: 234 637 111
   
 15. Energetika:
  ČR – státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, Legerova 49, Praha 2 12000 (pro budovu se spotřebou nad 20 MW) změna adresy od 7.7.2015 Gorazdova 24, 120 21 Praha 2
   
 16. Civilní ochrana:
  Městský úřad Černošice, civilní ochrana, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
   
 17. Český telekomunikační úřad, Sokolovská 58/219, 190 00  Praha-Vysočany
   
 18. Bezpečnost státu:
  Ministerstvo vnitra ČR Nad štolou 936/3, 170 00  Praha-Holešovice
  Ministerstvo obrany ČR, Hradební 12/772,P.O.Box 45, Praha 1-Staré Město, PSČ 110 05 změněna: Adresa pro doručování v pozici dotčeného orgánu: Sekce ekonomická a majetková MO, odd.ochrany územních zájmů Praha, Hradební 12/772, P.O.Box 45, 110 05 Praha 1- Staré Město
  Adresa v pozici vlastníka nemovitostí: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, Hradební 12/772, P.O.Box 45, Praha 1-Staré Město, PSČ 110 05
   
 19. Městský úřad Černošice, odb. územního plánování, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
   
 20. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov - západ, Dopravní inspektorát, Zborovská 13, 150 00 Praha 5

 

OSTATNÍ ZÁKONEM NESTANOVENÉ SUBJEKTY:

 1. Oblastní inspektorát práce pro Stč.kraj se sídlem v Praze, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1 písemnosti zasílejte na IDSS:nhtefdc
   
 2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
   
 3. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
   
 4. Středočeské muzeum, archeologické oddělení, Zámek č.p.1, 252 63 Roztoky
   
 5. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Průhonická č.p.55/3180, Praha 10, 106 00
   
 6. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha-západ, Pod Sídlištěm 9/1800 Praha 8,182 13
   
 7. Lesy ČR , s.p., Lesní správa Nižbor, Nižbor č.p. 268, 26705 Nižbor
   
 8. Státní statek Křivoklát v likvidaci, Budy 73, Křivoklát, 270 23 (likvidátor všech státních statků)
   
 9. Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad Praha – západ, Podskalská 19, Praha 2 128 25
   
 10. Letiště Praha a.s., K letišti 6/1019, 160 00 Praha 6 (krytina, budovy, výška)

 

Ke stažení

Seznam dotčených orgánů pdf  odt  docx

 

A picture