Kalendář

Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín: 3.11. 19h

Další plánované termíny:     15.12. 2020

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

  • Čekáme na vyjádření MMR k žádosti podané 4.11.2019. Z tohoto důvodu se posouvá i termín 2. veřejného projednávání územního plánu.

4.11.2019 byla podána žádost na MMR o řešení rozporu s orgánem ZPF KrÚ Středočeského kraje.


Předpokládaný termín 2. veřejného projednávání územního plánu 2/2020.


Zastupitelstvo obce dne 5.4.2018 svým usnesením číslo 39/2018 rozhodlo o změně pořizovatele územního plánu obce Velké Přílepy. Pořizovat bude obce s firmou PRISVICH, s.r.o.


Veřejné projednávání  územního plánu obce Velké Přílepy se koná 19.6.2017 od 18:00 v CVA Velké Přílepy

Návrh územního plánu je k dispozici k nahlédnutí :

  • v kanceláři č. dv. 21, odboru územního plánování  MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice v PO a ST 8:00-17:00
  • v podatelně  Obecního úřadu Velké Přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy v PO a ST 8:00 - 11:00 a 12:00 - 18:00
  • lze stáhnout v elektronické podobě zde :

http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/velke-prilepy/

Námitky a připomínky :

Námitky proti návrhu územního plánu mohou v souladu s § 52 ods.2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky  a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezeno území dotčenou námitkou.

Při veřejném projednávání se stanoviska, námitky a připomínky v souladu s § 22 stavebního zákona uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednávání.

Místo podání námitek, připomínek : 

                Městský úřad Černošice

                Odbor územního plánování  

                Riegrova 1209

                252 28  Černošice

Písemné námitky a připomínky je možné podávat do 26.6.2017

 

Postup schvalování uzemního plánu:

postup.pdf (349kB)

Předpokládané termíny :

12.5.2017

Vydání vyhlášky o 

Veřejném projednávání návrhu ÚP

19.6.2017 Veřejné projednávání návrhu ÚP
říjen 2017 Případné 2. Veřejné projednávání ÚP
konec roku 2017  Předpokládané vydání nového ÚP

 

 


 

ÚZEMNÍ PLÁN včetně všech schválených změn

    http://velke_prilepy.obce.gepro.cz/

 


 

ÚZEMNÍ STUDIE

  Sválené

  • podklad pro územní plán

       Návrh územní studie lokality „ K Tursku“. Studie byla předložena             k projednání. Studie ke stažení zde

  • k územnímu rozhodnutí

 

  Neschválené

  • Aura statenice  - Technické zázemí golfu  ke stažení

 


 

ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

  • Návrh zadání územního plánu Velké Přílepy  ke stažení

 


 

ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

  • Změna územního plánu (ÚPD) č.3 obce Velké Přílepy (aktuální verze 2009)

     návrh změny - textová část

     návrh změny - odůvodnění

     změna č.3 - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, č.1/2009 ze dne 27.ledna                           2009 

     vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

     příloha č.1

     hlavní výkres

     výkres základního členění

     výkres širších vztahů

     výkres záborů ZPF

 

  • Změna územního plánu (ÚPD) č.2 obce Velké Přílepy (2008)

     návrh změny - textová část

     návrh změny - odůvodnění

     změna č.2 - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, č.1/2008 ze dne 25.září 2008

     hlavní výkres

     výkres základního členění

 

 

 

A picture