Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Krizové situace

Krizový štáb obce Velké Přílepy

se podílí ve spolupráci se složkami IZS na koordinaci provedení záchranných a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života obce (varování, evakuace, nouzové přežití) a následně obnovovacích prací (asanační) na postiženém území obce. 

Členové krizového štábu

Ing. Kamila Handlová – starostka obce
Šárka Musilová – místostarostka obce
Ing. Vlastimil Zaviačič – radní
Martin Ventura – strážník, pověřený vedením Obecní policie Velké Přílepy
Radka Linhartová – asistentka starostky obce

Shromaždiště osob

Parkoviště vedle domu U Korycha před bytovým domem.

Úkoly krizového štábu obce

Krizový štáb obce (KŠO) po vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, a i při vzniku mimořádné události, krizové situace, nebo při jiných závažných situacích dotýkajících se bezpečnostních zájmů České republiky, projednává možnost řešení mimořádné události/krizové situace, navrhuje úkoly a opatření, připravuje návrhy postupu řešení těchto situací, zabezpečuje a kontroluje realizaci přijatých úkolů a opatření.

Hlavní úkoly KŠO při mimořádné události/krizové situaci

 • provedení vyhodnocení mimořádné události/krizové situace a zajištění realizace předběžných opatření
 • shromažďování, zpracování a vyhodnocování potřebných informací o mimořádné události/krizové situaci
 • příprava podkladů a zpracování návrhů řešení mimořádné události/krizové situace, hledání postupů a vytýčení úkolů k zajištění ochrany obyvatelstva, majetku, životního prostředí včetně návrhů realizace jednotlivých krizových opatření
 • evidence následků, ztrát, škod a dokumentace postupu řešení mimořádné události/krizové situace
 • vedení přehledu o nasazení sil a prostředků a jejich stavu, plánování a koordinace jejich činnosti a rozpracování návrhů jejich dalšího využití
 • zajištění zabezpečení nasazených sil a prostředků včetně jejich zásobování, materiálně – technického zabezpečení, zabezpečení stravovaní, ubytování, zdravotnických služeb a zajištění jejich doplňování, střídání a zabezpečení udržování disponibilních sil a prostředků v pohotovosti
 • zajištění provedení stanovených krizových opatření za krizové situace v podmínkách správního území obce
 • zabezpečení koordinace krizových opatření prováděných složkami integrovaného záchranného systému, právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na správním území obce
 • organizace spojení s krizovými štáby sousedních obcí, krizovým štábem obce s rozšířenou působností a ostatními orgány krizového řízení a podávat nařízená hlášení
 • nepřetržité informování krizového štábu obce s rozšířenou působností o situaci a o aktuálních změnách a o přijatých krizových opatřeních a zpracování nařízených hlášení
 • zabezpečení varování a informování obyvatelstva, poskytování úkrytu, organizace dekontaminace a označení nebezpečných oblastí, zdravotnické zabezpečení, registrace pohřešovaných, identifikaci a pohřbívání mrtvých osob, ochrana hospodářského zvířectva, ochrana životního prostředí, zejména vodních zdrojů, ochranu kulturních památek a další ochranná opatření
 • nařízení a zabezpečení evakuace obyvatelstva v případě potřeby, organizace činnosti v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, zejména nouzového ubytování, stravování, zabezpečení pitnou vodou a dalšími prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva; zabezpečení poskytování psychologické pomoci a duchovní pomoci postiženému obyvatelstvu
 • podílení se na zajištění veřejného pořádku v obci
 • poskytování a přijímání humanitární pomoci, organizace centra humanitární pomoci s využitím spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se humanitární pomocí
 • zabezpečení ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky
 • evidování údajů o přechodných změnách pobytu osob a předání těchto údajů krizovému štábu obce s rozšířenou působností
 • využití systému hospodářských opatření pro krizové stavy, zejména zásob humanitární pomoci
 • zabezpečení oprav potřebných zařízení
 • sledování a vyhodnocení hygienicko-epidemiologické situace
 • zabezpečení informování občanů obce o přijatých opatřeních a postupu řešení mimořádné události / krizové situace; informování sdělovacích prostředků
 • organizace výjezdů členů KŠO na místa mimořádné události / krizové situace k zjištění stavu postižení jednotlivých občanů obce
 • kontrola plnění nařízených úkolů a opatření
 • evidence finančních výdajů a nákladů na realizaci úkolů a opatření při mimořádné události/krizové situaci
 • zpracování závěrečné zprávy o řešení mimořádné události/krizové situace a souhrnné zprávy o škodách.

Mohlo by vás zajímat: