Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Změna č. 4 ÚPD Velké Přílepy

Aktuální verze 2022


Číslo usnesení: UZ-65-8/22 ze dne 19.09.2022

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

A) Bere na vědomí

1. informaci pořizovatele k dokumentům

  • záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy (dále také jen „změna č. 4“) konaného dne 29. června 2022, uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení;
  • vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 4 konaného dne 29. června 2022, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení.
  • pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 4 před vydáním, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení.

2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), čj. 099534/2022/KUSK ze dne 3. srpna 2022, k posouzení návrhu změny č. 4 podle § 55b odst. 4 a ve spojení s § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení.

3. sdělení pořizovatele, že k veřejnému projednání návrhu změny č. 4 nebyly uplatněny žádné námitky podle § 55b odst. 2 stavebního zákona.

B) Ověřilo

Návrh změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy podle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 10 stavebního zákona a konstatuje, že

  • není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, závaznou pro pořizování a vydávání územních plánů podle § 31 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády České republiky č. 618 ze dne 12. července 2021;
  • soulad s územním rozvojovým plánem České republiky nelze ověřit, protože není Ministerstvem pro místní rozvoj dosud vydán;
  • není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012, ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015, 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018 a 7. aktualizace účinné dne 25. srpna 2022;
  • není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2 a 4 tohoto usnesení;
  • při projednávání návrhu změny č. 4 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

C) Vydává

Změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy (zhotovitel společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektant Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt ČKA 02667) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55b odst. 10 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení.

D) Ukládá starostce obce

1. zajistit vyhotovení územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy zahrnujícího úplné znění po vydání změny č. 4 (dále jen „Úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 4 opatřit záznamem o účinnosti;

2. doručit změnu č. 4, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni doručení změny č. 4 a Úplného znění vyznačit účinnost změny č. 4;

3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 4, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;

4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 4 a Úplné znění a místa, kde je možné do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 4 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;

5. zpracovat registrační list změny č. 4 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti;

6. uložit změnu č. 4, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu obce Velké Přílepy.


Číslo usnesení  : UZ-26-3/22 ze dne 21.4.2022

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pověřuje

Člena zastupitelstva Tomáše Hoška k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy, jejíž pořízení schválilo Zastupitelstvo obce Velké Přílepy usnesením č. UZ-2-1/22 ze dne 1. 2. 2022, jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Číslo usnesení  : UZ-2-1/22 ze dne 1.2.2022

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy schvaluje

I. pořízení změny č. 4 územního plánu Velké Přílepy zkráceným postupem pořizování v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s použitím § 55a odst. 1 a 2 stavebního zákona, na návrh společnosti OC Přílepy s.r.o., IČO 29159075, se sídlem Tepelská 867/3a, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, podaným dne 25.1.2022 pod čj. 710/2022 podle § 55a odst. 4 stavebního zákona na Obecní úřad Velké Přílepy, která se zavázala k úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu, jehož výhradní potřebou byla vyvolána. Důvodem pro pořízení změny č. 4 ÚPnSÚ Velké Přílepy je požadavek na změnu pravidel ve využití a uspořádání území stanovených a vymezených v ÚPnSÚ Velké Přílepy, dle uplatněného návrhu na pořízení změny č. 4, který pořizovatel, Obecní úřad Velké Přílepy, podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona posoudil a doporučuje návrhu vyhovět;

II. obsah změny č. 4 ÚPnSÚ Velké Přílepy, který je součástí návrhu na pořízení změny č. 4 společnosti OC Přílepy s.r.o., včetně stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje podle § 55a odst. 2 písm. d a e) stavebního zákona. Obsah změny je přílohou zápisu.

Mohlo by vás zajímat: