Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Projednávaný nový územní plán

4.11.2019 byla podána žádost na MMR o řešení rozporu s orgánem ZPF KrÚ Středočeského kraje.


Zastupitelstvo obce dne 5.4.2018 svým usnesením číslo 39/2018 rozhodlo o změně pořizovatele územního plánu obce Velké Přílepy. Pořizovat bude obce s firmou PRISVICH, s.r.o.


Veřejné projednávání  územního plánu obce Velké Přílepy se koná 19.6.2017 od 18:00 v CVA Velké Přílepy

Návrh územního plánu je k dispozici k nahlédnutí 

V kanceláři č. dv. 21, odboru územního plánování  MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice v PO a ST 8:00-17:00

V podatelně  Obecního úřadu Velké Přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy v PO a ST 8:00 - 11:00 a 12:00 - 18:00

Stav návrhu před veřejným projednáváním (19.6.2017)

Námitky a připomínky

Námitky proti návrhu územního plánu mohou v souladu s § 52 ods.2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky  a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezeno území dotčenou námitkou.

Při veřejném projednávání se stanoviska, námitky a připomínky v souladu s § 22 stavebního zákona uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednávání.

Místo podání námitek, připomínek

Městský úřad Černošice

Odbor územního plánování  

Riegrova 1209

252 28  Černošice

Písemné námitky a připomínky je možné podávat do 26.6.2017

Postup schvalování uzemního plánu

Postup.pdf (349kB)

Předpokládané termíny

12.5.2017 - Vydání vyhlášky o  Veřejném projednávání návrhu ÚP

19.6.2017 - Veřejné projednávání návrhu ÚP

Říjen 2017 - Případné 2. Veřejné projednávání ÚP

Konec roku 2017 - Předpokládané vydání nového ÚP

Zadání nového územního plánu

  • Návrh zadání územního plánu Velké Přílepy  ke stažení
  • Návrh územního plánu po spol. jednání  ke stažení

Mohlo by vás zajímat: