Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Seznam dotčených orgánů

Seznam dotčených orgánů 2023 - poslední aktualizace: 03.10.2023

UtilityReport

 

 

Služba UtilityReport umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Všem dotčeným subjektům TI systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům TI rovnou elektronicky odešle. Přejít na web UtilityReport

Seznam dotčených orgánů

 1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (pro všechny rodinné domy)
 2. NIPI  Bezbariérové prostředí, o.p.s, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 
 3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno 27201 
 4. Městský úřad Černošice, orgán územního plánování, Riegrova 1209, Černošice 252 28
 5. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2:

Oddělení životního prostředí:                                                            

 1. Vodoprávní úřad, „odděl. vodního hospodářství“ – (zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších  předpisů.) 
 2. Orgán ochrany přírody (dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
 3. Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zák.č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), 
 4. Orgán ochrany ovzduší (zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších  předpisů),

Oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti (patří do odboru životního prostředí):

 1. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu („ZPF“) (zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších  předpisů),
 2. Orgán státních správy lesů (zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších  předpisů)  stavby v ochranném pásmu lesa 
 3. Orgán státní správy myslivosti (zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
 4. Povodí Vltavy státní podnik závod dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 
 5. Doprava na pozemních komunikacích:
 •  Měst.úřad Černošice, stavební úřad,odd.dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, Praha 2, 120 00
 • Obecní úřady jednotlivých obcí jako silniční správní orgány pro místní komunikace ve správním obvodu obce.
 1. Městský úřad Černošice odbor školství, kultury a cestovního ruchu, památková péče, archeologické průzkumy
 2. Česká Inspekce životního prostředí ,Oblastní inspektorát Praha, odd.ochrany přírody, Dělnická č.p.12 Praha 7, 170 00 (k umisťování velkých staveb)

10. Ochrana ložisek nerostných surovin :

Obvodní bánský úřad pro území města Prahy a Středočeského kraje, pracoviště Praha, Kozí č.p.4,Praha

110 01,P.O.Box 31,dat.schránka: ixaaduf závazné stanovisko u hloubených studní hlubší než 3m, vrty a protlaky do průměru 0,8m délky nad 30m

11.Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 38  Benešov

12.  Doprava drážní: 

Pro stavbu na dráze a v ochranném  pásmu dráhy: pro územní a stavební řízení vydávají vyjádření, stanoviska : SŽDC a ČD, které zastupuje - Správa dopravní cesty Praha, Nádražní č.p. 3113, 150 05 Praha 5(SDC), tel: 257 318 308, fax: 224 626 405, drážní tel: 9722 26404.

13. Doprava letecká:

Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6 

14.Doprava vodní:

Státní plavební správa - pobočka Praha, Jankovcova 4, PO BOX 28, 170 04 Praha 7, tel: 234 637 111

15. Energetika:

ČR – státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, Legerova 49, Praha 2 12000  (pro budovu se spotřebou nad 20 MW) změna adresy od 7.7.2015 Gorazdova 24, 120 21 Praha 2

16 . Městský úřad Černošice, odb. územního plánování, Riegrova 1209, 252, 28 Černošice

17.Český telekomunikační úřad, Sokolovská 58/219, 190 00  Praha

18. Bezpečnost státu:

Ministerstvo vnitra ČR Nad štolou 936/3, 170 00  Praha-Holešovice     

Ministerstvo obrany ČR, Hradební 12/772,P.O.Box 45, Praha 1-Staré Město, PSČ 110 05  změněna:

Adresa pro doručování v pozici dotčeného orgánu: Sekce ekonomická a majetková MO, odd.ochrany územních zájmů Praha, Hradební 12/772, P.O.Box 45, 110 05 Praha 1- Staré Město

Adresa v pozici vlastníka nemovitostí: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, Hradební 12/772, P.O.Box 45, Praha 1-Staré Město, PSČ 110 05

19. Krajské  ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor  Praha venkov - západ, Dopravní inspektorát, Zborovská 13, 150 00 Praha 5 pokud není povolen vjezd na pozemek

Ostatní zákonem nestanovené subjekty

 1. Oblastní inspektorát práce pro Stč.kraj se sídlem v Praze, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1 písemnosti zasílejte na IDSS:nhtefdc
 2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21  Praha 5
 3. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
 4. Středočeské muzeum, archeologické oddělení, Zámek č.p.1, 252 63 Roztoky
 5. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,  Průhonická č.p.55/3180, Praha 10, 106 00
 6. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha-západ, Pod Sídlištěm 9/1800 Praha 8,182 13 
 7. Lesy ČR , s.p., Lesní správa Nižbor, Nižbor č.p. 268, 26705  Nižbor
 8.  Státní statek Křivoklát v likvidaci, Budy 73, Křivoklát, 270 23 (likvidátor všech státních statků)
 9.  Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad Praha – západ, Podskalská 19, Praha 2  128 25
 10. Letiště Praha a.s., K letišti 6/1019, 160 00 Praha 6 (krytina, budovy, výška)

Seznam vlastníků veřejné, technické infrastruktury 

 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 původně Telefónica Czech Republic a.s.
 2. VEOLIA - Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu č.p. 3085,  272 80  Kladno - správce (pro obce Tursko (Těšina), obec Holubice –Kozinec, Svrkyně), obec Holubice správce kanalizace Vodárny Kladno – Mělník a.s., technický útvar, U Vodojemu č.p.3085, 272 80 Kladno -přípojky
 3. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3  pro obec Velké Přílepy
 4. 1.Vodohospodářská společnost  s.r.o., Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy – správce – (pro obce  Úholičky, Statenice , Horoměřice)
 5. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  souhlas k zajištění příkonu elektrické energie na danou akci  (Čechova č.p. 2215, Kladno  272 01)
 6. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, sdělení o existenci sítí v majetku ČEZ Distribuce a.s.   a  k činnostem v ochranném pásmu energetického zařízení (Čechova č.p. 2215, Kladno  272 01)
 7. ČEZ ICT Services a.s., Michle 1531/3, 140 00 Praha,  doručovací adresa Duhová 1531/5, 140 53 Praha 4  (bývalé ČEZnet, a.s.)  -  sdělení o existenci komunikačního vedení  a  k činnostem v ochranném pásmu energetického zařízení.
 8. NET4GAS s.r.o.,  Na hřebenech  II 1718/8, 140 21  Praha 4 – Nusle
 9. GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, 400 01 zastoupena  GridServices, s.r.o.  Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno 602 00 ( dříve RWE )
 10. Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Dubská 257, Kladno 272 03, tel: 312644853, (nástupce ECKG s.r.o.)
 11. MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
 12. Řízení letového provozu ČR , s.p., Navigační 787 , Jeneč 252 61
 13. Ministerstvo vnitra ČR, Nám. Hrdinů 3, P.O.BOX  155, 140 21 Praha 4 (sítě)
 14. T-MOBILE Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
 15. Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 (Horoměřice, Holubice, Lichoceves, Velké Přílepy)
 16. Quantcom a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
 17. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 Břevnov
 18. SITEL spol. s.r.o., (výstavba integrovaných telekomunikací), Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha 10. vyjádření elektronickou cestou na internetových stránkách www.sitel.cz nebo www.vyjadreni.sitel.cz
 19. UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4
 20. ČEPRO a.s., Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7
 21. ČD – správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 22. AGINET s.r.o., Holubice 79, 252 65 Tursko optický kabel obec Holubice a Velké Přílepy
 23. MAXICOM HOLDING a.s., Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou 278 01 (Milan Zelenka, Tylova 733, Kralupy nad Vltavou. 278 01) – Holubice, Kozinec,Tursko
 24. SUPTEL a.s., Hřbitovní 1322/15, 112 00 Praha 4

Veřejné osvětlení- všechny obce

Kabelovka (TV, internet) - obec Tursko, Úholičky, Holubice

Stavební úřad

Mobilní zpravodajství

MUNIPOLIS

MUNIPOLIS (mobilní rozhlas)  je platforma pro efektivnější komunikaci mezi městy či obcemi a jejich občany.

Registrační formulář a aplikace pro chytré mobilní telefony.

QR

Mohlo by vás zajímat: