Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Spolky, sdružení, kluby

Klub seniorů

Občanské sdružení PRO Přílepy

JFK Velké Přílepy - Fotbalová přípravka ve Velkých Přílepech 

Občanské sdružení Sportovní Velké Přílepy

Občanské sdružení nové Přílepy - facebook - www.facebook.com/OSnovePrilepy

Klub rybářů Velké Přílepy

Klub zahrádkářů Velké Přílepy

Divadelní soubor POKUS

Myslivecké sdružení Svrkyně - Velké Přílepy

TJ Sokol Velké Přílepy

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdruž. 

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je
ve Vašem okolí fungující spolek?

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je
třeba splnit.

Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.

Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti
a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).

Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti
i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze podat elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není zpoplatněn.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti
a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).

Užitečné odkazy

Vyhledávání ve veřejném rejstříku

Inteligentní formulář pro návrh

Orientační seznam příloh k návrhu na zápis

Přehled rejstříkových soudů

Způsoby založení listin do sbírky listin

Podání do veřejného rejstříku

Zrušení spolku

Kontaktní osoba

Mgr. Alexandra McGehee

tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

  • tel. 296 153 478

Mohlo by vás zajímat: