Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Workoutové hřiště

Workoutové hřištěWorkoutové hřiště pro veřejnost se nachází v parku V Luhu v centru obce – mapa.

V roce 2023 byl upraven povrch hřiště, prosíme nevstupujte na hřiště v znečištěné obuvi!

 

 


Provozní řád hřiště

 

Článek 1 
Základní ustanovení 

1. Stacionární tréninková zařízení (dále jen STZ) nebo také venkovní cvičební/posilovací/rehabilitační/fitness stroje/workoutové sestavy jsou určeny k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře pro uživatele s min. výškou 140 cm. Nosnost a možné zatížení jednotlivých STZ je maximálně do hmotnosti uživatele 120 kg. 2. Zařízení STZ smí užívat pouze osoby s příznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či onemocnění. Před použitím STZ se ujistěte o vlastním zdravotním stavu.

Článek 2 
Používání STZ

1. STZ lze dle specifické konstrukce používat pouze za použití váhy vlastního těla.

2. Všichni uživatelé jsou před užíváním STZ povinni podrobně se seznámit s návodem na použití a jsou povinni tento návod dodržovat s ohledem na momentální fyzickou kondici a zdravotní stav.

3. Podrobný návod na použití včetně funkcí jednotlivých STZ je uveden na informačních etiketách, které jsou součástí každého STZ.

Článek 3 
Používání STZ je zakázáno

1. Osobám, které nedosahují min. výšky 140 cm nebo pro osoby, kterým zdravotní stav nebo onemocnění neumožňují zařízení užívat bez rizika zhoršení jejich stavu nebo bez rizika úrazu.

2. Jinak než je uvedeno v návodu na užití.

3. Za nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek (déšť, silný vítr, bouřka, kroupy, mráz, námraza, sníh, mlha, apod.).

4. Mimo dobu a v rozporu se stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce/města.

5. V případě podezření na závadu/poškození nebo silného opotřebení.

6. Osobami pod vlivem návykových látek.

Článek 4 
Bezpečnostní pokyny

1. Ve všech prostorách posilovny je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků.

2. Venčení psů a jiných zvířat v prostoru venkovní posilovny je zakázáno.

3. Při současném užití strojů několika návštěvníky je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostoru posilovny tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.

4. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nedodržováním provozního řádu a návodu na používání.

5. Uživatel je povinen při zjištění jakéhokoliv poškození STZ nebo jeho části nahlásit tyto skutečnosti provozovateli, který provede kontrolu funkčnosti a zajistí případné odstranění závady.

Článek 5 
Všeobecné pokyny

1. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením tohoto provozního řádu, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně Městské policii, Policii ČR nebo provozovateli.

2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky venkovní posilovny. 

zde ke stažení

Mohlo by vás zajímat: